ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 14.00 น.

ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

 


  

 

 

มหาวิทยาลัย จัดงานวันครูและคารวะอาจารย์

ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

 

  

 


 

มหาวิทยาลัยในยุค 4.0

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

( ตัดมาเผยแพร่ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ งานสารบรรณ  E-document )

 

 

 

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครนักศึกษา ออนไลน์