ชื่อ นางสาวมณฑารัตน์ ชูพินิจ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เบอร์โทรภายใน 1400

   

ชื่อ นางสาววาสนา ลักขะนัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรภายใน 7046

ชื่อ นางสาว ชุลีกร เทพเฉลิม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน 7045

ชื่อ นางพัชริดา บุญสวัสดิ์
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรภายใน 9046

ชื่อ นางสาวมาริสา มัสตูล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรภายใน 7047

ชื่อ นายคมสัน เพ่งพิศ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรภายใน 9041

ชื่อ นายอรินทร์ศักดิ์ รัตนะวงษ์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรภายใน 7045
ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์การศึกษา มรภ.จันทรเกษม-ชัยนาท

ชื่อ นางสาวจารุดา สีสังข์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรภายใน 9045
  ชื่อ นายฐิติวัจน์ ทองแก้ว
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรภายใน 9044
ชื่อ นายปรัชญา ลาแพงดี
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรภายใน 9042
  ชื่อ นางสาวแววตา พันธ์งาม
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรภายใน 9043