วัน/เดือน/ปี
     เอกสารการนำเสนอยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ดร.เอนก เทียนบูชา     5 ก.ค. 62 
     คู่มือประเมินตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 28 มี.ค. 62 
    เอกสารการบรรยาย การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย ดร.นงรัตน์ อิสโร   8 พ.ย. 61 
    ตัวอย่างการเชื่อมโยงความสอดคล้อง แผน/โครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในระบบ EMENSCR     13 มิ.ย. 61
     แนวทางการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในระบบ EMENSCR   
8 มิ.ย. 61
     คู่มือระบบ EMENSCR  5 มิ.ย. 61 
    แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  4 มิ.ย. 61
    เอกสารบรรยายแนวทางการจัดทำแผนและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย ผศ.เอนก เทียนบูชา  4 มิ.ย. 61
    แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   -
    แนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงบประมาณ   -
    แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  -
    คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  -
    คู่มือการจัดทำการวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  -
    คู่มือการจัดทำการวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  -
 วัน/เดือน/ปี
งานวิเคราะห์งบประมาณ  
    แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)    15 ส.ค. 62
    แบบฟอร์มโครงการและรายละเอียดครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    4 ก.ค. 62
   1.แบบฟอร์มการของบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2.โครงการร่วมงบประมาณปี 2563  8 ม.ค. 62
   แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  8 พ.ย. 61 
    แบบฟอร์มการวิเคราะห์การเชื่อมโยงผลงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม การสร้างรหัสโครงการในระบบ MIS ปีงบประมาณ 2562  27 มิ.ย. 61
   แบบฟอร์มการจัดทำโครงการงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562  8 มิ.ย. 61
   แบบฟอร์มการวิเคราะห์การเชื่อมโยงแผนงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562  6 มิ.ย. 61
   แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระยะ 10 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2571   5 เม.ย. 61
   แบบฟอร์มรายงานโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน    6 ธ.ค. 60
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561  1. งบประมาณแผ่นดิน PDF  Excel 2.เงินรายได้ PDF  Excel 3.สรุป PDF  Excel
16 ต.ค. 60 
   แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  26 ก.ย. 60
   แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   -
   แบบฟอร์มแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (ขอตั้งงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   1 ก.ย. 60
   แบบฟอร์มความต้องการงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  -
   แบบฟอร์มสำรวจโครงการงบประมาณหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  13 ก.ค. 60
 งานนโยบายและแผน  
    แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    9 ก.ค. 62
    แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน    28 มี.ค. 62
   แบบฟอร์มการจัดทำแผนประจำปี (แผนงานย่อย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   18 ธ.ค. 61
   แบบทบทวนโครงการ /กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี มรภ.จันทรเกษม พ.ศ. 2562 9 ส.ค. 61
   แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สำนักงานอธิการบดี ปี 2560  29 มิ.ย. 61
   แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรอาชีพและแผนงานงบประมาณ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน มรภ.จันทรเกษม (ออมสิน) 25 พ.ค. 61
   แบบฟอร์มการจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ มรภ.เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562  18 เม.ย. 61
   แบบฟอร์มเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    9 ก.พ. 61
   คำของบประมาณตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี 2562    25 ธ.ค. 60
    แบบฟอร์มแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  19 ต.ค. 60
งานติดตาม และประเมินผล  
    แบบฟอร์มรายงานผลตามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   25 ก.ค. 62 
    แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด (KPI) สำนักงานอธิการบดี  รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   19 ก.ค. 62
    แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  4 ก.ค. 62
    แบบฟอร์มติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 24 มิ.ย. 62
   แบบฟอร์มติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 4 เม.ย. 62
   แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   1 พ.ย. 61 
   แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  29 ก.ย. 61
   แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  29 มิ.ย. 61