ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2550
      ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2552
      ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2554
      นโยบายสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556
      มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2561
       หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (ฝึกอบรม,ประชาสัมพันธ์,ที่ปรึกษา,การเดินทางไปราชการ ตปท.)
       หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย ประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (เบิกจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค)