งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณเงินรายได้   เงินรับฝาก  
        กองคลัง    แผ่นดิน เงินรายได้        คณะเกษตรและชีวภาพ   แผ่นดิน เงินรายได้
       กองกลาง   แผ่นดิน เงินรายได้        คณะวิทยาศาสตร์        แผ่นดิน เงินรายได้
       กองบริหารงานบุคคล    แผ่นดิน เงินรายได้        คณะศึกษาศาสตร์        แผ่นดิน เงินรายได้
       กองนโยบายและแผน    แผ่นดิน เงินรายได้        คณะวิทยาการจัดการ    แผ่นดิน เงินรายได้
       กองพัฒนานักศึกษา     แผ่นดิน เงินรายได้        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   แผ่นดิน เงินรายได้
              วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  แผ่นดิน เงินรับฝาก
         บัณฑิตวิทยาลัย   เงินรายได้
         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  แผ่นดิน เงินรายได้
   
       
        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย        เงินรายได้    ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท  แผ่นดิน เงินรายได้
        สำนักประกันคุณภาพการศึกษา     แผ่นดิน เงินรายได้    ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้ำ  เงินรับฝาก
        สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน       แผ่นดิน เงินรายได้    ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค) เงินรับฝาก
        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผ่นดิน เงินรายได้    โรงพยาบาลสัตว์              เงินรับฝาก
        สำนักศิลปะและวัฒนธรรม         แผ่นดิน เงินรายได้    งานวิเทศสัมพันธ์              เงินรายได้
        สำนักงานตรวจสอบภายใน        เงินรายได้    สภาคณาจารย์และข้าราชการ  เงินรายได้
        สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   เงินรายได้    งบประมาณส่วนกลาง          เงินรายได้
        สถาบันวิจัยและพัฒนา            แผ่นดิน เงินรายได้    งบประมาณส่วนกลาง          แผ่นดิน