หน้าที่ความรับผิดชอบกองนโยบายและแผน

รายละเอียดขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผน และงานต่างๆปรากฏดังนี้
   1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
   2. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน
   3. ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุของหน่วยงาน
   4. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
   5. ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน จัดทำรายงานประจำปี และสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย
   6. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และของรัฐบาล และวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกับคณะ/สำนักและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งประสานงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

   7. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย เป้าหมาย ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยโครงการ/แผนงานต่างๆของมหาวิทยาลัย และดำเนินการเกี่ยวกับการขอจัดตั้ง การอนุมัติ ตั้ง ยุบ รวม และเลิก คณะ สาขาวิชาหรือแบ่งส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในมหาวิทยาลัย
   8. ศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับการขยายตัวและแนวโน้มทางด้านงบประมาณ รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อเสนอแนะและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย
  
9. ประสานงานเกี่ยวกับการจัดการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ/แผนงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือ
   10. จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติ และการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางสถิติแก่ส่วนราชการ องค์กรและเอกชน

   11. จัดทำระบบข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา บุคลากร อุปกรณ์ อาคารสถานที่ หลักสูตรการศึกษาและงบประมาณ
   1
2. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อใช้ในเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กรอบพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ และกรอบแผนอุดมศึกษา

   13. ติดตามปะเมินผล แผนงาน/โครงการการศึกษาระดับอุดมศึกษาและแผนงาน/โครงการต่างๆของมหาวิทยาลัย

   14. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อการจัดทำโครงการ การจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งพัฒนาระบบงบประมาณแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

   15. ดำเนินการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน

   16. ดำเนินการตรวจสอบคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.)

   17. ประสานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกับ ก.พ.ร.

   18. ดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน

   19. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆและจัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย

   20. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมความรู้ ความก้าวหน้าของผลการประเมินการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.)

   21. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย