กองนโยบายและแผน เป็นส่วนงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2549 อาศัยอำนาจตามาตรา 6  มาตรา 10 วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
รัฐมนตรว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศไว้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549

พ..ศ.

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

พ.ศ. 2528

ผศ. ชูศรี          สนิทประชากร

หัวหน้าสำนักวางแผนและพัฒนา

พ.ศ. 2533

อาจารย์นพพร   ชัยชำนาญ     

หัวหน้าสำนักวางแผนและพัฒนา

พ.ศ. 2538

อาจารย์ชิน       โพธิอ่อน      

รักษาการผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา

พ.ศ. 2538

ผศ. พิมล          เชียงกูล             

ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา

พ.ศ. 2539

ผศ.ดร.นาฏสุดา  เชมนะสิริ       

รักษาการผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา

พ.ศ. 2539

ผศ.ชวลิต          บูรพาศิริวัฒน์    

ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา

พ.ศ. 2543

ผศ.ดร.นาฏสุดา  เชมนะสิริ           

ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา

พ.ศ. 2546

ผศ. จำรัส         มีกุศล

รักษาการผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา
(15 มกราคม 2546 – 11 มีนาคม 2546)

พ.ศ. 2546

ผศ.วรรณี         รูปขำดี        

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา
(12 มีนาคม 2546– 11 มิถุนายน 2546  )

พ.ศ. 2546

ผศ.วิลาวัลย์      ปานทอง        

ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา
(12 มิถุนายน 2546  – 2 เมษายน 2548)

พ.ศ. 2548

ผศ.สุณี           ตันติกุล           

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
(3 เมษายน 2548 – 31 ตุลาคม 2550)

พ.ศ. 2550

นางสาวปริมพร  สุดเนตร        

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
(1พฤศจิกายน 2550 – 30 เมษายน 2552 )

พ.ศ. 2552

นางอัจฉรา       บางสุวรรณ์          

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
(21 สิงหาคม 2552  – 28 กุมภาพันธ์ 2553 )

พ.ศ. 2553

นางอัจฉรา       บางสุวรรณ์          

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

พ.ศ. 2560

นางสาวมณฑารัตน์ ชูพินิจ

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน