ผังต้นไม้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เล่มจัดสรรงบประมาณ 2561 มจษ.

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอนก เทียนบูชา

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน


นางสาวมณฑารัตน์ ชูพินิจ

ปฏิทินกิจกรรม

ประชุม เรื่อง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ปี 2559
เวลา 09.00 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมบรรจบ พันธุเมธา ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

ประชุม เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 8(10)/2560
เวลา 09.00 เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมบรรจบ พันธุเมธา ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี
ประชุม เรื่อง การนำเสนอของบลงทุน งบประมาณายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เวลา 09.30 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี
  ประชุม เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 7(9)/2560
เวลา 13.00 เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)    ผังต้นไม้ยุทธศาสตร์
แนวทางการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อตอบสนองพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา
คำแถลงนโยบายนายกรัฐมนตรี พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ องคมนตรี พล.อ ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
กรอบนโยบายการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่
Reprofiling กลุ่มมหาวิทยาลัยราชถัฏ
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.11
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการยกมาตรฐานคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
ร่างนโยบายความมั่นคง พ.ศ. 2558-2562
ร่างกรอบยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
ร่างกรอบแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2574
อุดมศึกษาไทย เวทีไทย เวทีโลก

 

รายงานสถิติ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

รายงานประจำปี