รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ปฏิทินกิจกรรม

ประชุม เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการจัดหารายได้ฯ ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เวลา 09.30 เป็นต้นไป
ณ  ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี
ประชุม เรื่อง ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏการพัฒนาท้องถิ่น
เวลา 09.00 เป็นต้นไป
ณ ศาลากลาง จังหวัดชัยนาท Load File
 ประชุม เรื่อง  คณะกรรมการกลั่นกรองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2562
เวลา 13.00 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมกองนโญบายและแผน ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี 

Youtube

แผ่นพับยุทธศาสตร์

0
1
2
3
4
5
6
7
s0
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8

นโยบายรัฐบาล

 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ฉบับปรับปรุง 11 ต.ค. 61
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา ประเภท ก เล่ม 136 (เรื่องการแต่งตั้งกระทรวงอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2562)
แผนผังยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.12 ปี 2560-2564
พรบ.แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2580 (ฉบับย่อ)
แผนการปฏิรูปประเทศ (4 มิถุนายน 2561)
สรุปประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
Thailand 4.0
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ (เบื้องต้น)
ข้อสังเกตุการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) พ.ค.-พ.ย. 60
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)    ผังต้นไม้ยุทธศาสตร์
แนวทางการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อตอบสนองพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา
คำแถลงนโยบายนายกรัฐมนตรี พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เล่มจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

เขตพื้นที่รับผิดชอบ จันทรเกษม

รายงานสถิติ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

รายงานประจำปี