ประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์จัดทำงบประมาณประจำปี 62

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอนก เทียนบูชา

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน


นางสาวมณฑารัตน์ ชูพินิจ

ปฏิทินกิจกรรม

ประชุม เรื่อง การนำเสนอของบลงทุน งบประมาณายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เวลา 09.30 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี
  ประชุม เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 7(9)/2560
เวลา 13.00 เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี
เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
เวลา 08.30 เป็นต้นไป
ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง และวัดเสมียนนารี กรุงเทพฯ

 

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ใหม่มหวาิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี
แนวทางการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อตอบสนองพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา
คำแถลงนโยบายนายกรัฐมนตรี พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ องคมนตรี พล.อ ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
กรอบนโยบายการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่
Reprofiling กลุ่มมหาวิทยาลัยราชถัฏ
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.11
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการยกมาตรฐานคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
ร่างนโยบายความมั่นคง พ.ศ. 2558-2562
ร่างกรอบยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
ร่างกรอบแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2574
อุดมศึกษาไทย เวทีไทย เวทีโลก

รายงานสถิติ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

รายงานประจำปี