รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ปฏิทินกิจกรรม

ประชุม เรื่อง การจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เวลา 09.00 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

  ประชุม เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภักจันทรเกษม
เวลา 09.00 เป็นต้นไป
ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  ประชุม เรื่อง การเข้าร่วมสัมนาการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เวลา 09.00 เป็นต้นไป
ณ โรงแรมสตาไลน์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ประชุม เรื่อง ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2562
เวลา 09.30 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี

เล่มจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผ่บพับยุทธศาสตร์

นโยบายรัฐบาล

แผนผังยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.12 ปี 2560-2564
พรบ.แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2580
แผนการปฏิรูปประเทศ
สรุปประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
Thailand 4.0
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ (เบื้องต้น)
แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทำได้ตามเป้าในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)    ผังต้นไม้ยุทธศาสตร์
แนวทางการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อตอบสนองพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา
คำแถลงนโยบายนายกรัฐมนตรี พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ องคมนตรี พล.อ ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
กรอบนโยบายการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่
Reprofiling กลุ่มมหาวิทยาลัยราชถัฏ
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.11
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการยกมาตรฐานคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
ร่างนโยบายความมั่นคง พ.ศ. 2558-2562
ร่างสรุปย่อยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
ร่างกรอบแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2574
อุดมศึกษาไทย เวทีไทย เวทีโลก

รายงานสถิติ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

รายงานประจำปี