รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอนก เทียนบูชา

เล่มจัดสรรงบประมาณ 2561 มจษ.

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน


นางสาวมณฑารัตน์ ชูพินิจ

แผ่บพับยุทธศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรม

ประชุม เรื่อง กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562-2565
เวลา 09.00 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี
ประชุม เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561
เวลา 10.00 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสารบรรณ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
ประชุม เรื่อง แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561
เวลา 09.00 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
ประชุม เรื่อง คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2561
เวลา 13.30 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมมิานิจ ชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

นโยบายรัฐบาล

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทำได้ตามเป้าในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)    ผังต้นไม้ยุทธศาสตร์
แนวทางการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อตอบสนองพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา
คำแถลงนโยบายนายกรัฐมนตรี พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ องคมนตรี พล.อ ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
กรอบนโยบายการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่
Reprofiling กลุ่มมหาวิทยาลัยราชถัฏ
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.11
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการยกมาตรฐานคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
ร่างนโยบายความมั่นคง พ.ศ. 2558-2562
ร่างกรอบยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
ร่างกรอบแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2574
อุดมศึกษาไทย เวทีไทย เวทีโลก

รายงานสถิติ

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

รายงานประจำปี