รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ปฏิทินกิจกรรม

 ประชุม เรื่อง  คณะกรรมการทบทวนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
เวลา 13.00 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิกาารบดี

 ประชุม เรื่อง คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านการเงิน 2/62
เวลา 09.30 เป็นต้นไป
ณ  ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิกาารบดี

 ประชุม เรื่อง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เวลา 13.30 เป็นต้นไป
ณ  ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิกาารบดี

 ประชุม เรื่อง  แผนแม่บท & E-Menser 
เวลา 07.00 เป็นต้นไป
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) (ฉบับราชกิจจานุเบกษา)
สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561-2580)
งานนำเสนอยุทธศาสตร์ชาติ โดย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ (ฉบับย่อ)
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษาฯ ปี 2563 และนโยบายรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
กรอบนโยบายการพัฒนากระทรวงอุดมศึกษาฯ (Platform 4 มิติ) โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
แผนงานการจัดเรียงและการจัดทำรูปเล่มพระบรมราโชวาท รัชกาลที่10 ในการพระราชทานปริญญาบัตร มรภ. 
คำแถลงนโยบายนายกรัฐมนตรี ประยุทธิ์ จันทรโอชา และคณะรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา ปีงบประมาณ 2562
 แผนอุดมศึกษาระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ต.ค. 61)
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา ประเภท ก เล่ม 136 (เรื่องการแต่งตั้งกระทรวงอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2562)
แผนผังยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.12 ปี 2560-2564
พรบ.แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษา 2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา 2561
แผนการปฏิรูปประเทศ (4 มิถุนายน 2561)
Thailand 4.0
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ (เบื้องต้น)

รายงานสถิติ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

รายงานประจำปี