ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

7557 15 ก.ย. 2562 F33000062880045 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเงินรางวัล 31,500.00 - - รอการตรวจสอบ
7556 15 ก.ย. 2562 d33000062110209 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ 8,000.00 - - รอการตรวจสอบ
7555 15 ก.ย. 2562 D33000062130004 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 10,000.00 - - รอการตรวจสอบ
7554 15 ก.ย. 2562 D33000062120065 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าป้ายนิทรรศการ 1,400.00 - - รอการตรวจสอบ
7553 15 ก.ย. 2562 D33000062110208 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าเครื่องไหว้สัการะครูไทย 3,000.00 - - รอการตรวจสอบ
7552 15 ก.ย. 2562 D33000062120061 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ 1,500.00 - - รอการตรวจสอบ
7551 15 ก.ย. 2562 D33000062110202 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าสำรองจ่ายค่าสัสดุ 5,000.00 - - รอการตรวจสอบ
7550 15 ก.ย. 2562 D33000062120056 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าป้ายไวนิล 900.00 - - รอการตรวจสอบ
7549 15 ก.ย. 2562 D33000062110203 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ 3,700.00 - - รอการตรวจสอบ
7548 15 ก.ย. 2562 D33000062120059 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าป้ายไวนิล 900.00 - - รอการตรวจสอบ
7547 15 ก.ย. 2562 D33000062120062 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างการแสดงในพิธีเปิดกิจกรรมฯ 1,000.00 - - รอการตรวจสอบ
7546 15 ก.ย. 2562 d33000062110201 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าเครื่องไหว้สัการะครูไทย 1,500.00 - - รอการตรวจสอบ
7545 15 ก.ย. 2562 D33000062110176 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อหนังสือเรียน 35,836.80 - - รอการตรวจสอบ
7544 15 ก.ย. 2562 D33000062110199 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าวื้อถ้วยรางวัล 9,000.00 - - รอการตรวจสอบ
7543 15 ก.ย. 2562 D33000062120054 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ 3,000.00 - - รอการตรวจสอบ
7542 15 ก.ย. 2562 D33000062110195 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าถ้วยรางวัล 3,000.00 - - รอการตรวจสอบ
7541 15 ก.ย. 2562 F33000062880040 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน 14,000.00 - - รอการตรวจสอบ
7540 15 ก.ย. 2562 F33000062570081 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 11,550.00 รอการตรวจสอบ
7539 15 ก.ย. 2562 F33000062820061 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - รอการตรวจสอบ
7538 15 ก.ย. 2562 F33000062880044 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการแข่งขัน 6,400.00 - - รอการตรวจสอบ
7537 15 ก.ย. 2562 F33000062520054 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150.00 - - รอการตรวจสอบ
7536 15 ก.ย. 2562 F33000062820066 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง - - 7,000.00 รอการตรวจสอบ
7535 15 ก.ย. 2562 F33000062880042 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 20,000.00 - - รอการตรวจสอบ
7534 15 ก.ย. 2562 F33000062520055 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 330.00 - - รอการตรวจสอบ
7533 15 ก.ย. 2562 F33000062820065 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง - - 11,250.00 รอการตรวจสอบ
7532 15 ก.ย. 2562 F33000062880041 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 16,000.00 - - รอการตรวจสอบ
7531 15 ก.ย. 2562 F16000062830030 สถาบันวิจัยและพัฒนา ศ.ดร.พรรณี คชจ.เดินทางไปราชการ - - 55,370.00 รอการตรวจสอบ
7530 15 ก.ย. 2562 F16000062570262 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ค่าทุนวิจัยผศ.สุภิชาติ 122,634.00 - - รอการตรวจสอบ
7529 15 ก.ย. 2562 F16000062570256 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ค่าทุนวิจัยนายนิยม 72,792.00 - - รอการตรวจสอบ
7528 15 ก.ย. 2562 F16000062570257 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ค่าทุนวิจัยนายภัทราวุธ 72,738.00 - - รอการตรวจสอบ