ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง1036 26 มิ.ย. 2562 D11000062110267 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อฟิล์มเคลือบหน้า 3,531.00 - - รอการตรวจสอบ
ส่ง1035 26 มิ.ย. 2562 D11000062120310 งานวิเทศสัมพันธ์ นายเชาวน์ ค่าจ้างพิมพ์หนังสือยุทธศาสตร์ - 17,500.00 - รอการตรวจสอบ
ส่ง1034 26 มิ.ย. 2562 D11000062110263 งานวิเทศสัมพันธ์ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อของที่ระลึก - 2,200.00 - รอการตรวจสอบ
ส่ง1033 26 มิ.ย. 2562 D11000062110264 งานวิเทศสัมพันธ์ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อของที่ระลึก - 3,500.00 - รอการตรวจสอบ
ส่ง1032 26 มิ.ย. 2562 D11000062110255 งานวิเทศสัมพันธ์ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อของที่ระลึก - 2,200.00 - รอการตรวจสอบ
5175 26 มิ.ย. 2562 F11040062520230 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - รอการตรวจสอบ
5174 26 มิ.ย. 2562 F11040062520229 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - รอการตรวจสอบ
5173 26 มิ.ย. 2562 F11040062520228 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - รอการตรวจสอบ
ส่ง1043 26 มิ.ย. 2562 F00000062550167 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 60,110.19 - - รอการตรวจสอบ
5172 25 มิ.ย. 2562 D31000062180005 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์ 61,595.09 - - รอการตรวจสอบ
5171 25 มิ.ย. 2562 D31000062110135 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ - 10,165.00 - รอการตรวจสอบ
5170 25 มิ.ย. 2562 D18000062120002 โครงการจีน น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างทำใบปริญญาบัตร - - 23,005.00 รอการตรวจสอบ
5169 25 มิ.ย. 2562 D34000062110100 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 1,250.00 - - รอการตรวจสอบ
5168 25 มิ.ย. 2562 D34000062120063 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างแต่งหน้า 1,000.00 - - รอการตรวจสอบ
5167 25 มิ.ย. 2562 D34000062130005 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าเช่าชุดพิธีกร 2,000.00 - - รอการตรวจสอบ
5166 25 มิ.ย. 2562 D18000062120004 โครงการจีน น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างทำหนังสือรุ่น - - 24,000.00 รอการตรวจสอบ
5165 25 มิ.ย. 2562 D34000062120049 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 4,576.00 - - แก้ไข
5164 25 มิ.ย. 2562 D34000062120069 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 796.08 - - แก้ไข
5163 25 มิ.ย. 2562 D34000062120062 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,000.00 - - รอการตรวจสอบ
5162 25 มิ.ย. 2562 D34000062120065 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 3,000.00 - - แก้ไข
5161 25 มิ.ย. 2562 D34000062120067 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,000.00 - - รอการตรวจสอบ
5160 25 มิ.ย. 2562 D34000062180005 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร 1,979.50 - - รอการตรวจสอบ
5159 25 มิ.ย. 2562 F31000062820111 คณะวิทยาศาสตร์ นายวิชัย ค่าตอบแทนวิทยากร 8,400.00 - - รอการตรวจสอบ
5158 25 มิ.ย. 2562 F31000062820113 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าลงทะเบียน - 10,000.00 - รอการตรวจสอบ
5157 25 มิ.ย. 2562 F31000062820112 คณะวิทยาศาสตร์ นายวิชัย ค่าอาหารและอาหารว่าง 1,920.00 - - รอการตรวจสอบ
5156 25 มิ.ย. 2562 F31000062820114 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา ค่าอาหารและอาหารว่าง 7,840.00 - - รอการตรวจสอบ
5155 25 มิ.ย. 2562 F31000062820115 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา ค่าตอบแทนนักศึกษา 9,000.00 - - รอการตรวจสอบ
5154 25 มิ.ย. 2562 F31000062520149 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ภัสราภรณ์ ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน - 15,000.00 - รอการตรวจสอบ
5153 25 มิ.ย. 2562 F31000062520145 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ดิฏฐชัย ค่าอาหารและอาหารว่าง 4,560.00 - - รอการตรวจสอบ
5152 25 มิ.ย. 2562 F31000062820106 คณะวิทยาศาสตร์ นายวิชัย ค่าตอบแทนวิทยากร - - 2,600.00 รอการตรวจสอบ