Volunteer

Chandrakasem Rajabhat University

กิจกรรมจิตอาสาจากสมาชิก

รักษาวัตถุโบราณ

17 ตุลาคม 2562

นายกิตติศักดิ์ ราคายิ่ง

กีฬาสีเทาเหลือง

24 มกราคม 2563

นายกิตติศักดิ์ ราคายิ่ง

กีฬาสีเทาเหลือง

24 มกราคม 2563

นายกิตติศักดิ์ ราคายิ่ง

อาสาช่วยเหลือน้องๆบ้านเด็กอ่อนในสลัม(อ่อนนุช)

12 กันยายน 2562

นางสาวปฏิญญา วราภรณ์

อาสาช่วยเหลือน้องๆบ้านเด็กอ่อนในสลัม(อ่อนนุช)

12 กันยายน 2562

นางสาวปฏิญญา วราภรณ์

อาสาช่วยเหลือน้องๆบ้านเด็กอ่อนในสลัม(อ่อนนุช)

12 กันยายน 2562

นางสาวปฏิญญา วราภรณ์

อาสาช่วยเหลือน้องๆบ้านเด็กอ่อนในสลัม(อ่อนนุช)

12 กันยายน 2562

นางสาวปฏิญญา วราภรณ์

ขัดซุ้ม เอกคณิตศาสตร์

24 พฤศจิกายน 2562

นางสาววาสนา รักพวงทอง

ขัดซุ้ม เอกคณิตศาสตร์

24 พฤศจิกายน 2562

นางสาววาสนา รักพวงทอง

ขัดซุ้ม เอกคณิตศาสตร์

24 พฤศจิกายน 2562

นางสาววาสนา รักพวงทอง

ขัดซุ้ม เอกคณิตศาสตร์

24 พฤศจิกายน 2562

นางสาววาสนา รักพวงทอง

ขัดซุ้ม เอกคณิตศาสตร์

24 พฤศจิกายน 2562

นางสาววาสนา รักพวงทอง

ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
2,011 คน

รวมจำนวนจิตอาสาในระบบ

14,292 ชั่วโมง

รวมจำนวนชั่วโมงจิตอาสา

2,320 กิจกรรม

รวมจำนวนกิจกรรม