คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 540 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิตและอนุกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่ภายนอก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต...

ลงวันที่ : 07 มิถุนายน 2562

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<