คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 335 / 2562 เรื่อง แต่งตั้ง เพิ่มเติมคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิตและอนุกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่ภายนอก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ลงวันที่ : 19 เมษายน 2562

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<