เปลี่ยนแปลงเวลา กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายละเอียด : >>> Click <<<

หมายเหตุ :
1. 
ขอให้บัณฑิตบริหารเวลาในการเดินทางและปฏิบัติตามแผนการจัดการจราจร / จุดรับ–ส่ง / จุดจอดรถ แก่ผู้มาร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อย่างเคร่งครัด
2. ขอให้บัณฑิตและญาติบัณฑิต แสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าพื้นที่