คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 325 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ลงวันที่ : 05 เมษายน 2562

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<