คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 322 / 2562 เรื่อง แต่งตั้ง เพิ่มเติมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ลงวันที่ : 04 เมษายน 2562

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<