คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 246 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิต และอนุกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่ภายนอก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ลงวันที่ : 27 มีนาคม 2562

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<