สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ได้ส่งรูปภาพและยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขรูปภาพ เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต

รายละเอียด :

สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ได้ส่งรูปภาพและยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขรูปภาพ เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต หากบัณฑิตมีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ดำเนินการดังนี้


1.ตรวจสอบสถานะการส่งรูปภาพ ผ่านทางระบบส่งรูปภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : http://www.op.chandra.ac.th/dsd/congratulation/bunditUpload/


2.ส่ง/แก้ไข ผ่านทางระบบส่งรูปภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : http://www.op.chandra.ac.th/dsd/congratulation/bunditUpload/ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562


3.หรือส่งรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ได้ที่สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ห้อง 32-304 ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 (พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล ลำดับที่บัณฑิต ด้านหลังรูปให้ชัดเจน)


หมายเหตุ : หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ถือว่าบัณฑิตมีความประสงค์ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร