คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 266 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ขานนามบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ลงวันที่ : 22 มีนาคม 2562

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<