ขยายเวลาส่งรูปภาพบัณฑิตเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต

รายละเอียด :

ขอบัณฑิตให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น.