คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 171 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมใหญ่และฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ลงวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<