คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 164 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขานนามบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ลงวันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<