ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวบัณฑิต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดการจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 - 2559

 

ลักษณะของรูปถ่าย เพื่อทำบัตรประจำตัวบัณฑิต :

โดยใช้รูปถ่ายสี หน้าตรง สวมชุดครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

พร้อมระบุ : ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) วุฒิการศึกษา ด้านหลังรูปถ่าย 

 

ขั้นตอนการส่งรูปถ่าย :

- นำส่งด้วยตนเอง ได้ที่ งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 ห้อง 32-304 อาคารกิจการนักศึกษา ในวันและเวลาราชการ

- ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (วงเล็บมุมซองว่า "ปริญญาบัตร")

- สำหรับ มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต ให้นำส่งที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 15 อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก

 

ระยะเวลาส่งรูปถ่าย :

บัดนี้ - 16 กุมภาพันธ์ 2561

 

หมายเหตุ :

สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต ที่ได้นำส่งรูปถ่ายมาก่อนประกาศฉบับนี้แล้วนั้น ไม่ต้องนำส่งรูปถ่ายอีก