หน้าหลัก

[02-03-2561] - ตารางยานพาหนะงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 4 มีนาคม 2561 ( สำหรับคณาจารย์และบุคลากร )

[02-03-2561] - เปลี่ยนแปลงกำหนดการตั้งแถวและเดินแถวบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559

[28-02-2561] - เลขที่นั่งบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559

[28-02-2561] - คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0204 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559

[28-02-2561] - คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0202 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิตและอนุกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่ภายนอก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559

[27-02-2561] - กำหนดการตั้งแถวและเดินแถวบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559

[24-02-2561] - เลขที่นั่งบัณฑิต วันฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง 25 กุมภาพันธ์ 2561

[23-02-2561] - เลขที่นั่งบัณฑิต วันฝึกซ้อมใหญ่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

[22-02-2561] - รายชื่อบัณฑิตที่ส่งรูปแต่ไม่ถูกต้องและที่ยังไม่ส่งรูปเพื่อจัดทำบัตรบัณฑิต

[13-02-2561] - ข้อมูลการเดินทาง และแนะนำสถานที่จอดรถ สำหรับบัณฑิตและญาติ

[09-02-2561] - คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0145 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559

[09-02-2561] - คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0144 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมใหญ่และฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559

[09-02-2561] - คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0143 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559

[30-01-2561] - กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558 - 2559

[30-01-2561] - คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0087 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ขานนามบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559

[22-12-2560] - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การแต่งกายบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
วันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559

[22-12-2560] - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดการจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 - 2559

[08-12-2560] - รายชื่อและลำดับที่บัณฑิต

[16-11-2560] - กำหนดการรับจองชุดครุย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

[01-06-2560] - กำหนดการและขั้นตอนการจองชุดครุยวิทยฐานะ

[11-04-2560] - ขอเชิญบัณฑิตลงทะเบียนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

[16-11-2559] - เทปบันทึกภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2559 (รอบหลัง)

[16-11-2559] - เทปบันทึกภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2559 (รอบแรก)