หน้าหลัก

[25-12-2560] - กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558 - 2559

[22-12-2560] - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การแต่งกายบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
วันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559

[22-12-2560] - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดการจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 - 2559

[08-12-2560] - รายชื่อและลำดับที่บัณฑิต

[16-11-2560] - กำหนดการรับจองชุดครุย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

[01-06-2560] - กำหนดการและขั้นตอนการจองชุดครุยวิทยฐานะ

[11-04-2560] - ขอเชิญบัณฑิตลงทะเบียนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

[16-11-2559] - เทปบันทึกภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2559 (รอบหลัง)

[16-11-2559] - เทปบันทึกภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2559 (รอบแรก)