Title Created Date
ขยายเวลาส่งรูปภาพบัณฑิตเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต 15/03/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 172 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 04/03/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 171 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมใหญ่และฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 04/03/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 170 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 04/03/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 164 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขานนามบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 27/02/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รายชื่อและลำดับที่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 14/02/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดส่งรูปภาพบัณฑิต เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 13/02/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การแต่งกายบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต วันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 12/02/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 12/02/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดการรับจองชุดครุย สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 29/01/2019