รายงานการโอนเงิน ครั้งที่ 3/2562 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายงานการโอนเงิน ครั้งที่ 3/2562 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

1.มหาวิทยาลัย ได้รับการโอนเงินค่าเล่าเรียน จากธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามฯ

 จำนวน 4 รอบ ดังนี้

          รอบที่ 9 : >>> Click <<<

          รอบที่ 10 : >>> Click <<<

          รอบที่ 11 >>> Click <<<

          รอบที่ 12 : >>> Click <<<


2. นักศึกษาที่มีรายชื่อในแต่ละรอบ ปฏิบัติ ดังนี้

2.1 ผู้กู้รายเก่า และรายใหม่ ชั้นปี 1 (รหัสนักศึกษา 62) ที่ได้ชำระเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ไปแล้ว

ไม่ต้องเขียนคำร้องขอค่าเล่าเรียนคืน กองคลังจะทำการตัดจ่ายเงินและโอนเงินค่าเล่าเรียน ไปยังบัญชี กยศ. ของผู้กู้ ตามรอบรายงานการโอนเงิน

2.2 ผู้กู้รายเก่า และรายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5 ที่ได้ชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ไปแล้ว  

ขอให้นักศึกษานำสำเนาใบเสร็จที่จ่ายค่าเทอม จำนวน 1 ฉบับ มาเขียนคำร้องทั่วไป เพื่อขอค่าเทอมคืน ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ห้อง 32-304 ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา

*กรณี ผู้กู้ยังไม่ได้ชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัย จะตัดจ่ายชำระค่าเล่าเรียน ในภาคเรียน ดังกล่าว ให้นักศึกษาผู้กู้ต่อไป*

2.3 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีชื่อในประกาศ แจ้งรายงานการโอนเงิน ครั้งที่ 3/2562 ขอให้ผู้กู้รอประกาศแจ้งรายงานการโอนเงินรอบต่อไป