รายงานการโอนเงิน ครั้งที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายงานการโอนเงิน ครั้งที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

       1.มหาวิทยาลัย ได้รับการโอนเงินค่าเล่าเรียน จากธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามฯ

 

จำนวน 4 รอบ ดังนี้

          รอบที่ 5 : >>> Click <<<

          รอบที่ 6 : >>> Click <<<

          รอบที่ 7 : >>> Click <<<

          รอบที่ 8 : >>> Click <<<


 2.รายชื่อ นักศึกษา ที่กรอกรหัสนักศึกษาไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบรายชื่อ : >>> Click <<<


    
รายชื่อนักศึกษาที่กรอกรหัสนักศึกษาไม่ถูกต้องในระบบ e-studentloan ให้นักศึกษาติดต่อแก้ไขได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 26 พ.ย.62 และเตรียมเอกสาร ดังนี้

    1) สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

    2) เขียนใบเขียนคำร้องทั่วไป (รับที่กองพัฒนานักศึกษา)

** หากนักศึกษาไม่มาตามระยะเวลาที่กำหนด กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ จะไม่สามารถตัดจ่ายค่าเล่าเรียน และไม่สามารถโอนเงินคืนนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้ **


 3.นักศึกษาที่มีรายชื่อในแต่ละรอบ ปฏิบัติ ดังนี้

   1) ผู้กู้รายเก่า และรายใหม่ ชั้นปี 1 (รหัสนักศึกษา 62) ที่ได้ชำระเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ไปแล้ว ไม่ต้องเขียนคำร้องขอค่าเล่าเรียนคืน กองคลังจะทำการตัดจ่ายเงินและโอนเงินค่าเล่าเรียน ไปยังบัญชี กยศ. ของผู้กู้ ตามรอบรายงานการโอนเงิน

   2) ผู้กู้รายเก่า และรายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5 ที่ได้ชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ไปแล้ว  ขอให้นักศึกษานำสำเนาใบเสร็จที่จ่ายค่าเทอม จำนวน 1 ฉบับ มาเขียนคำร้องทั่วไปเพื่อขอค่าเทอมคืน ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร32)  

       *กรณี ผู้กู้ยังไม่ได้ชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัย จะตัดจ่ายชำระ  ค่าเล่าเรียน ในภาคเรียน ดังกล่าว ให้นักศึกษาผู้กู้ต่อไป*

   3) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีชื่อในประกาศ แจ้งรายงานการโอนเงิน ครั้งที่ 2/2562 ขอให้ผู้กู้รอประกาศแจ้งรายงานการโอนเงินรอบต่อไป