ภาพกิจกรรม

Display # 
Title Created Date
ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 "อ่างแก้ว เกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 18/06/2017
ภาพบรรยากาศการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 18/06/2017
ภาพบรรยากาศการประชุมให้โอวาทนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 "อ่างแก้วเกมส์" ณ จังหวัดเชียงใหม่ 18/06/2017
ภาพบรรยากาศการเข้ารับการทดสอบความสามารถทางทักษะกีฬาและกิจกรรมดีเด่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 18/06/2017
ภาพบรรยากาศการตรวจสุขภาพสำหรับคณาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2557 18/06/2017
ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2557 18/06/2017
ภาพบรรยากาศการเข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 18/06/2017
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 "มอดินแดงเกมส์" รอบมหกรรม 18/06/2017
ภาพบรรยากาศการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2557 18/06/2017
ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (พ.ศ.2556-2560) 17/06/2017