ภาพกิจกรรม

Display # 
Title Created Date
ภาพบรรยากาศโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักจัดหางาน กรุงเทพเขตพื้นที่ 2 และ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 18/06/2017
ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลกิจกรรมนักศึกษาเพชรจันทรา "คนดี ศรีจันทรา" ประจำปีการศึกษา 2558 18/06/2017
ภาพบรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 18/06/2017
คณะศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 18/06/2017
ภาพบรรยากาศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2558 18/06/2017
ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธินายห้าง โรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2558 18/06/2017
หน่วยผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร งานกิจกรรมนักศึกษา จัดประชุมชี้แจงเพื่อรับทราบรายละเอียดขั้นตอน การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2558 18/06/2017
ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2558 18/06/2017
ภาพบรรยากาศกิจกรรม กยศ.รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ปี 3 18/06/2017
ภาพบรรยากาศกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ เรื่อง การจัดแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ (ทรงเตี้ย) ประจำปีการศึกษา 2558 18/06/2017