บรรยายจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หลักสูตร "เยาวชนไทย ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา"

Link : https://photos.app.goo.gl/esWj4fpW15ThaJVn7

Detail : บรรยายจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หลักสูตร "เยาวชนไทย ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา" 

Place : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Date : 20/08/2562

Photographer : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง