ภาพกิจกรรม

Display # 
Title Created Date
คณะศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา จากฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 24/07/2017
ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2559 18/07/2017
ภาพบรรยากาศกิจกรรมประเพณีหล่อเทียนและพิธีแห่เทียนพรรษาสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560 07/07/2017
ภาพบรรยากาศงานวันครูและคารวะอาจารย์ ประจำปี 2560 18/06/2017
ภาพบรรยากาศโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักจัดหางาน กรุงเทพเขตพื้นที่ 2 และ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 18/06/2017
ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลกิจกรรมนักศึกษาเพชรจันทรา "คนดี ศรีจันทรา" ประจำปีการศึกษา 2558 18/06/2017
ภาพบรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 18/06/2017
คณะศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 18/06/2017
ภาพบรรยากาศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2558 18/06/2017
ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธินายห้าง โรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2558 18/06/2017