ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

Display # 
Title Created Date
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ทุนการศึกษา กองทุนฝึกหัดครูมัธยม - จันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2561 04/12/2018
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 30/11/2018
หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าค่ายปฏิบัติภาคสนาม ประจำปี 2561 13/11/2018
นักศึกษาที่ไม่ได้มาลงนามค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ ประเภท รายใหม่ ชั้นปีที่ 1-5 และรายเก่าปี 1 – 5 ภาคเรียนที่ 1/2561 (ผู้กู้ประเภทที่ 1 และ ผู้กู้ประเภทที่ 2) 09/10/2018
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) 08/10/2018
รายชื่อนักศึกษาและลำดับที่ลงนาม รายใหม่ ปี 1 - 5 05/10/2018
รายชื่อนักศึกษาและลำดับที่ลงนาม รายเก่าปี 1 และรายเก่าปี 2-5 รอบ 2 05/10/2018
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รอบที่ 2) 02/10/2018
รายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายใหม่ (รอบที่ 2) 25/09/2018
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายใหม่ (รอบที่ 2) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 17/09/2018