รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


ตามที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้แจ้งให้นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมฯ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ยืนยันการกู้ยืมและบันทึกค่าเล่าเรียน ผ่านระบบ e-studentloan นั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับชั้นปีที่ 1- 5 และแจ้งรายละเอียดให้ดำเนินการ ตามลำดับ ดังนี้

 

1. นักศึกษาที่กรอกข้อมูล ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร/ชั้นปี/รหัสนักศึกษา ไม่ถูกต้อง ให้ไปดำเนินการ แก้ไขในระบบ e-studentloan ให้ถูกต้อง (ตรวจสอบจากรายชื่อ ข้อที่ 4) มิฉะนั้นจะไม่สามารถกู้ยืมเงินได้

 

2. นักศึกษาที่เลือกกู้ค่าเล่าเรียน นักศึกษาไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมาประชุมลงนามค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนดเวลา

 

3. นักศึกษาที่ยังไม่ยืนยันการกู้และบันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-studentloan ให้รีบเข้าไปดำเนินการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 (ระบบจะปิดและไม่สามารถกู้ยืมได้)  ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อ  ผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมฯ กรณีบันทึกค่าเล่าเรียนล่าช้า ในวันที่ 3 ก.พ. 2563 ต่อไป

 

4. รายชื่อ ประเภทผู้กู้ ชั้นปีที่ 1-5

4.1) ประเภทรายเก่า กลุ่มที่ 1 กยศ. >>> Click <<<

4.2) ประเภทรายใหม่ กลุ่มที่ 1 กยศ. >>> Click <<<

4.3) ประเภทรายเก่า กลุ่มที่ 2 (กรอ.เดิม) >>> Click <<<

4.4) ประเภทรายใหม่ กลุ่มที่ 2 (กรอ.เดิม) >>> Click <<<

 

5.ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ มาประชุมลงนาม ตามวัน เวลา ที่ประกาศแจ้งในกำหนดการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เอกสารที่ต้องนำมาในวันประชุมลงนาม

5.1 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

5.2 กรณีเปลี่ยน ชื่อ สกุล ให้นำสำเนาการเปลี่ยนชื่อ สกุล จำนวน 2 ฉบับ