ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

Display # 
Title Created Date
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 รายเก่าและรายใหม่ ชั้นปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 2/2561 17/01/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา กองทุนฝึกหัดครูมัธยม - จันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2561 15/01/2019
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา กองทุนฝึกหัดครูมัธยม - จันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2561 07/01/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขยายเวลาการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้แก่นักศึกษาที่มิได้ศึกษาวิชาทหารและอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 02/01/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ทุนการศึกษา กองทุนฝึกหัดครูมัธยม - จันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2561 04/12/2018
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 30/11/2018
หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าค่ายปฏิบัติภาคสนาม ประจำปี 2561 13/11/2018
นักศึกษาที่ไม่ได้มาลงนามค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ ประเภท รายใหม่ ชั้นปีที่ 1-5 และรายเก่าปี 1 – 5 ภาคเรียนที่ 1/2561 (ผู้กู้ประเภทที่ 1 และ ผู้กู้ประเภทที่ 2) 09/10/2018
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) 08/10/2018
รายชื่อนักศึกษาและลำดับที่ลงนาม รายใหม่ ปี 1 - 5 05/10/2018