ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

Display # 
Title Created Date
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 12/07/2019
รายชื่อนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 ประเภทรายเก่า ภาคเรียนที่ 1/2562 และกำหนดการสัมภาษณ์ 04/07/2019
รายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มที่ 1 (รายเก่า) ที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง 01/07/2019
ขยายเวลาตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 10/06/2019
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 06/06/2019
สื่อนำเสนอการประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักรและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 โดยดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ 06/06/2019
ทุนการศึกษา "ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม " ประจำปีการศึกษา 2562 04/06/2019
คำร้องสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 30/05/2019
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 17/05/2019
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 รายเก่าและรายใหม่ ภาคเรียนที่ 3/2561 17/05/2019