บริการแพทย์ตรวจรักษาโรค

ฝ่ายอนามัยและสุขภิบาล งานบริการและสวัสดิการ ให้บริการแพทย์ตรวจรักษาโรค โดยแพทย์ออกตรวจตามเวลาดังนี้

วันจันทร์ - วันศุกร์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ : สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หากเคยมาพบแพทย์ กรุณานำบัตรประจำตัวผู้ป่วยมาด้วยทุกครั้ง