ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2562

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 164 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขานนามบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 27/02/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 134 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 24/02/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การใช้สนามกีฬากลาง และศูนย์ออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 07/02/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 04/02/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดการรับจองชุดครุย สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 04/02/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 18 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในโครงการ "ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน" ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 17/01/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 19 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 17/01/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา กองทุนฝึกหัดครูมัธยม - จันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2561 15/01/2019