ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2561

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0688 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเขียร์ "สานสัมพันธ์จันทรา ปลอดยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2561 18/07/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0695 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 13/07/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 686 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 11/07/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0680 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ประจำศูนย์การศึกษา 10/07/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0663 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 05/07/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0662 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 05/07/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0599 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันต่อต้านยาเสพติด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 21/06/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0556 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 12/06/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0556 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจำสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 12/06/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0353 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2560 23/04/2018