ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2560

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1124 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดวิดีทัศน์ เรื่อง ครูต้นแบบ 13/09/2017
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการทำกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 04/09/2017
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง อนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายชุดสุภาพเข้าชั้นเรียน 30/08/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1024 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560 24/08/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1004 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการให้บริการและจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) 23/08/2017
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้แก่นักศึกษาที่มิได้ศึกษาวิชาทหารและอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 21/08/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1003 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู "ประณตน้อมสักการะ ศิษย์คารวะมุทิตาบูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2560 17/08/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 995 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 11/08/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 994 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสานสัมพันธ์จันทรา ปีการศึกษา 2560 "ลูกจันทรา ต้อนรับน้องใหม่ ถวายอาลัย ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" 11/08/2017
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง : แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ฉบับที่ 2 01/08/2017