ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2561

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0599 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันต่อต้านยาเสพติด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 21/06/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0556 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 12/06/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0556 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจำสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 12/06/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0353 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2560 23/04/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0346 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 17/04/2018
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดตั้งชมรม/ต่ออายุชมรม/ประธานชมรม/ที่ปรึกษาชมรม ประจำปีการศึกษา 2560 05/04/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0334 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560 03/04/2018
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แต่งตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 03/04/2018
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 15/03/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0260 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 13/03/2018