ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2562

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 325 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 05/04/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 322 / 2562 เรื่อง แต่งตั้ง เพิ่มเติมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 05/04/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 246 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิต และอนุกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่ภายนอก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 01/04/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 245 / 2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 01/04/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 266 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ขานนามบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 26/03/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 263 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม "เทา - เหลืองเกมส์ ครั้งที่ 17" ประจำปีการศึกษา 2561 25/03/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 251 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2561 20/03/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 199 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการบรรยาย : โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2 11/03/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งและหมายเลขผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2562 04/03/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม) 04/03/2019