บุคลากร

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

นางสาวพรทิพย์ ไกรถาวร
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


Miss.Porntip Kraithavorn
Director Student of Development

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1171


งานบริหารงานทั่วไป


นายธนาเสฎฐ์ ผลเงาะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)

Mr.Thanasate Pon-ngor
General Administration Officer

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1303

 


นายภุมรินทร์ อ่องสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Mr.Pummarin Ongsuk
Computer Technical Officer

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1306
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


นายธนกฤต ทองรอด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Mr.Thanakrit Thongrod
General Service Officer

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1310

 


นางสาวประเทือง จันทมาลา
เจ้าหน้าที่อัดสำเนา

Miss.Prathung Chantramala

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1314


งานกิจกรรมนักศึกษา


นายประพร วรรณบุษราคัม
นักวิชาการศึกษา
(รักษาราชการแทนหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา)

Mr.Praporn Wannabusarakham
Academic study

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 7018

 


นายภานุรุจ ทันสุทธิ์
นักวิชาการศึกษา

Mr.Panurut Tunsut
Academic study

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1315

 


นายกิติณัฐ ศรีมูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Mr.Kitinat Srimoon
General Service Officer

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1313 

 


นางสาวศรันญพร เปรมเปรื่องเชาวน์
พนักงานธุรการ ระดับ ส.3

Miss.Sarunyporn Premprueangchao
General Service Officer level 3


โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 6023

( ช่วยราชการโรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2560 )


งานบริการและสวัสดิการ


นางสาวปราณี พุฒพวง
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริการและสวัสดิการ

Miss.Pranee Phntphung
Academic study

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1302

 


นางสาวธัญญาลักษณ์ ลิ่มพันธ์
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

Miss.Thunyalug Limphun

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1309

 


นางสาวอัญชัญ พระนอน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Miss.Anchan Pranon
General Administration Officer

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1930,1170

  


นายพฤทธิ์ เด่นโกวิท
พนักงานบริหารกองทุน

Mr.Parit Denkovit

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1305

 


นางสาวพัชรินทร์ กุลเป็ง
พนักงานธุรการ

Miss.Patcharin Koolpeng
General Service Officer

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1312

 


นายอาณัติ นิยมเดชา
พนักงานธุรการ

Mr.Anat Niyomdacha
General Service Officer

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1993 
 

 


นายณัฐวุฒิ มิลลิมิตร
นักวิชาการศึกษา

Mr.Nattawut Millimitr
Academic study

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1311