ขั้นตอนการส่งข้อมูล

จัดทำบันทึกข้อความผ่านหัวหน้าส่วนราชการ มายังกองพัฒนานักศึกษา พร้อมรายละเอียดดังต่อไปนี้


- ชื่อรายการที่เข้าร่วม


- รางวัลที่ได้รับ


- วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับรางวัล


- หน่วยงาน , สถานที่ ที่จัด


- รายชื่อนักศึกษา สาขาวิชา คณะ


- ภาพประกอบ , วีดิโอ


- แหล่งอ้างอิง เช่น Social media , Website


หมายเหตุ : กองพัฒนานักศึกษาจะได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบและพิจารณายกเว้นค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป


Top