โครงการประกวดหนังสั้น “แก้ | ก่อน | แก่​"

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับรางวัล :

14 ธันวาคม 2560

หน่วยงาน , สถานที่ ที่จัด :

บลจ.ทิสโก้ , โรงแรมคราวน์ พลาซ่า

รายชื่อนักศึกษา :

 • 1.นางสาวชาลิสา พลอยเพ็ชร์
 • 2.นายคุณพิทักษ์ บัวแก้ว
 • 3.นายชานนท์ นิมา
 • 4.นางสาวปณตพร จันทาราม
 • 5.นายสุรศิลป์ สุทธเจริญพงศ์
 • 6.นางสาวพิชญธิดา สุวรรณฤทธิ์
 • 7.นางสาวนนทกานต์ สีงาม

สาขาวิชา :

นิเทศศาสตร์ แขนงวิทยุ-โทรทัศน์และสื่อใหม่

คณะ :

วิทยาการจัดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

>>>Link<<<

การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นบ้าน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการ Thailand Dramatic Festival 2017 Princess Cup & IDA Thailand Open Dance Championships 2017

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลชนะเลิศ

รายชื่อนักศึกษา

 • 1.นางสาววราพรรณ สามารถ
 • 2.นางสาวกัลยาณี สิงห์สุมา
 • 3.นางสาวพิชชาภา ทองรักษา
 • 4.นางสาวปณตพร จันทาราม
 • 5.นางสาวอัยระดา วิสัยหมู
 • 6.นางสาวบุญพิทักษ์ คงจีนเทศ
 • 7.นางสาวอุบลวรรณา นกเทศ
 • 8.นางสาวนฤมล เอี่ยมสวยงาม
 • 9.นายวีระยุทธ กัลบท
 • 10.นายเอกชัย ดำเล็ก
 • 11.นายปวรนันท์ ภักดี

สาขาวิชา

สาขานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การแข่งขันการแสดงพื้นบ้าน
รายการ IDA China Shenzhen International Dance Festival 2017

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลชนะเลิศ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขัน ณ ประเทศจีน

รายชื่อนักศึกษา :

 • 1.นางสาวชไมพร จันทรวิบูลย์
 • 2.นางสาวกัลยาณี สิงห์สุมา
 • 3.นางสาวพิชชาภา ทองรักษา
 • 4.นางสาวปณตพร จันทาราม
 • 5.นางสาวธนพร รัตนอร่ามสวัสดิ์
 • 6.นางสาวนริศรา สมบูรณ์
 • 7.นายวีระยุทธ กัลบท
 • 8.นายเอกชัย ดำเล็ก

สาขาวิชา :

สาขานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

คณะ :

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นบ้าน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการ Thailand Dramatic Festival 2017 Princess Cup & IDA Thailand Open Dance Championships 2017

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลชนะเลิศ

รายชื่อนักศึกษา

 • 1.นางสาววราพรรณ สามารถ
 • 2.นางสาวกัลยาณี สิงห์สุมา
 • 3.นางสาวพิชชาภา ทองรักษา
 • 4.นางสาวปณตพร จันทาราม
 • 5.นางสาวอัยระดา วิสัยหมู
 • 6.นางสาวบุญพิทักษ์ คงจีนเทศ
 • 7.นางสาวอุบลวรรณา นกเทศ
 • 8.นางสาวนฤมล เอี่ยมสวยงาม
 • 9.นายวีระยุทธ กัลบท
 • 10.นายเอกชัย ดำเล็ก
 • 11.นายปวรนันท์ ภักดี

สาขาวิชา

สาขานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการประกวดภาพถ่าย “ ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ”

รางวัลที่ได้รับ :

-

รายละเอียดเพิ่มเติม :

http://www.rpst.or.th/kingrama9-farewell-exhibition-information-press/

รายชื่อนักศึกษา :

นายปัณณ์ เจริญวัฒนาโรจน์

สาขาวิชา :

-

คณะ :

วิทยาการจัดการ

Top