Responsive image

ระบบตรวจสอบสถานะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเกิดอุบัติเหตุ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลำดับที่

วันที่รับเรื่อง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สถานะเอกสาร

วันที่จ่ายเงิน

วิธีการจ่ายเงิน

วันที่อัพเดทข้อมูล

1 7 ต.ค. 2562 6111201411 นายวงศกร   เหล่าชะรา อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 8 ต.ค. 2562
2 25 ก.ย. 2562 6011301287 นายนวมินทร์   โปรดปราน อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 26 ก.ย. 2562
3 24 ก.ย. 2562 5911200854 นางสาวคล้อง   ปณิธานสุทธิ อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 26 ก.ย. 2562
4 23 ก.ย. 2562 6111201452 นายเกียรติศักดิ์   จันทร์ผล อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 26 ก.ย. 2562
5 19 ก.ย. 2562 6011408389 นางสาวนภัสกร   วงศ์ต่อเกียรติ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 8 ต.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 8 ต.ค. 2562
6 18 ก.ย. 2562 6017300077 นางสาวสุนิสา   เหล่าเขตกิจ อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 26 ก.ย. 2562
7 11 ก.ย. 2562 6011408777 นางสาวธนมาศ   มีมาก ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3 ต.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 3 ต.ค. 2562
8 9 ก.ย. 2562 6111306327 นางสาวณัฐณิชา   ช่วยคงคา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3 ต.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 4 ต.ค. 2562
9 6 ก.ย. 2562 6011400253 นางสาวสุพรรษา   ศรีทองแสง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3 ต.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 3 ต.ค. 2562
10 2 ก.ย. 2562 6211501124 นายชิษนุพงศ์   ฉิมสุข ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 ต.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 3 ต.ค. 2562
11 27 ส.ค. 2562 5911200854 นางสาวคล้องนารถ   ปณิธานสุทธิ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3 ต.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 3 ต.ค. 2562
12 23 ส.ค. 2562 5911202173 นางสาวนุติตา   คชเสน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 13 ก.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 30 ก.ย. 2562
13 23 ส.ค. 2562 6011300883 นางสาวดลพร   มั่นยืน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 13 ก.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 30 ก.ย. 2562
14 22 ส.ค. 2562 6111405723 นางสาวนิราภร   โพธิ์แดง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 13 ก.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 30 ก.ย. 2562
15 21 ส.ค. 2562 6011401848 นางสาวพรทิพย์   บุญสาลี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 13 ก.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 30 ก.ย. 2562
16 21 ส.ค. 2562 5911200854 นางสาวคล้องนารถ   ปณิธานสุทธิ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 13 ก.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 30 ก.ย. 2562
17 20 ส.ค. 2562 5911202025 มารีน่า   ดาโร๊ส ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 13 ก.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 30 ก.ย. 2562
18 19 ส.ค. 2562 6011404263 นางสาวอังคณา   ศรีสังข์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 ต.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 3 ต.ค. 2562
19 16 ส.ค. 2562 6011405856 นางสาวศิริขวัญ   ฮุยสุสดี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 13 ก.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 30 ก.ย. 2562
20 8 ส.ค. 2562 5711310267 นายปวริศ   แก้วดวงเล็ก ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 13 ก.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 30 ก.ย. 2562
21 6 ส.ค. 2562 6011500425 นายพิพัฒน์พงษ์   พรหมมา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 13 ก.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 30 ก.ย. 2562
22 2 ส.ค. 2562 6211200842 นางสาวปฏิญญา   บุญเกตุ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 13 ก.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 30 ก.ย. 2562
23 15 ก.ค. 2562 6111201270 นายพิชัยยุทธ   พิมมะศรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25 ก.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 2 ส.ค. 2562
24 8 ก.ค. 2562 5911504321 นายสุเมธ   เกิดเอนก ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 31 ก.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 2 ส.ค. 2562
25 8 ก.ค. 2562 5911307238 นายอภิวัฒน์   เสียงล้ำ รับเอกสารคืนแล้ว - ไม่สามารถเบิกค่ารักษาได้ 2 ก.ย. 2562
26 4 ก.ค. 2562 6111303902 นายหัชพงษ์   ปรางค์นอก ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25 ก.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 2 ส.ค. 2562
27 26 มิ.ย. 2562 5911307238 นายอภิวัฒน์   เสียงล้ำ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 31 ก.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 2 ส.ค. 2562
28 24 มิ.ย. 2562 6011500425 นายพิพัฒน์พงษ์   พรหมมา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 12 ก.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 12 ก.ค. 2562
29 20 มิ.ย. 2562 6111401573 นางสาวณัฐมณ   กัลยาพรม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 12 ก.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 2 ก.ย. 2562
30 19 มิ.ย. 2562 6011504161 นายภารดร   บุญดวง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 27 มิ.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 28 มิ.ย. 2562